nalasMitä teemme

PalloWorkshopit
noikeaLähtökohdat

noikeaStrategisen
aohjausjärjestelmän
amäärittely
noikeaStrateginen
apalkitseminen
noikeaQPR
noikeaInnovaatiot
noikeaOnline-markkinointi
noikeaOnline-
mediasuunnittelu

Pallo5 Vaihetta
bvaakamenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
PalloSFO5®InAction
bvaakaWorkshop

PalloMittaristo verkkohotelli
PalloVastuuttaminen
PalloNeljä totuutta
bvaakamuutoksesta

PalloPää kompetenssit

STRATEGINEN PALKITSEMINEN

Strategisella palkitsemisella on tarkoitus vauhdittaa strategioiden ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Näiden tulisi olla mitattavia, jonka vuoksi on laadittava strateginen mittaristo, ennen strategisen palkitsemisjärjestelmän laatimista. Palkitsemisen tehtävänä on kannustaa henkilökuntaa panostamaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon kytkettäessä ennen kytkentää strategiseen mittaristoon:

1 Kuinka nopeasti kytkentä tehdään

Mittareiden tulee olla oikeansuuntaisia ja luotettavia
Kytkennän tulee tapahtua lähellä mittariston käyttöönottoa, turhautumisen välttämiseksi.

2 Objektiivisten ja subjektiivisten mittareiden käyttö

Objektiivisten tulosmittareiden lisäksi tarvitaan subjektiiviset ennakoivat mittarit ja suureet.

3 Mittareiden määrä

Mittareista valitaan vain osa, jotta palkitsemisjärjestelmä olisi helposti ymmärrettävissä. Mittariston tulee perustua strategiakarttaan ja siinä esitettyihin syy-seuraussuhteisiin,  jotta ihmiset kykenevät ymmärtämään palkkiojärjestelmän.

4 Järjestelmän muutosnopeus

Palkitsemisjärjestelmä kannattaa laatia mahdollisimman pysyväksi, eikä siten, että se elää strategisten muutosten mukana. Liian nopeat muutokset saattavat aiheuttaa ongelmia palkkiosopimusten muutosten myötä. Tällöin saattaa olla järkevää sitoa palkkiot pysyvämpiin tulosmittareihin (esim. kannattavuus ja asiakaslähtöisyys) sekä näiden suoritemittareihin, joissa näille on asetettu ennakoivat mittarit.

Yhteenveto

Palkitsemisjärjestelmää laadittaessa on hyvä muistaa, että organisaation suorituskyvyn mittari on sen kyky saavuttaa tavoitteensa. Jos organisaation kyky on sen kyvykkäiden yksilöiden summa,  voidaan sanoa olevan tuloksellisempaa kannustaa ihmisiä tuottamaan tuloksiin tähtääviä suoritteita, kuin pelkkiä tuloksia.

Lue lisää: Strategisen palkitsemisen - Workshop